20 Januari 2012

MGMP BASA JAWA SMP-MTs KAB. MALANG

Hari Tanggal : Kamis, 19 Januari 2012
Panggenan   :  SMP Negeri 1 Pakisaji
Pandherek   :  40 Guru Basa Jawa SMP-MTs Kab. Malang
Acara          :

1. Pambuka  dening Umi Kalsum, S.Pd (SMPN 2 Sumberpucung)
2. Tembang/Lelagon : Mari Kangen Pl. 6
3. Pambagya Harja Pangarsa SMPN 1 Pakisaji : Drs. Sukodono
4. Tanggap Wacana  Pembina MGMP Basa Jawa Kab. Malang : Drs. Suwondo (KS. SMPN 1 Gedangan)
5. Acara Inti :
    a. Perangkat Pembelajaran : Mudji Surjani, S.Pd. (SMPN 1 Bululawang)
    b. Tembang Macapat Malangan : Davit Harijono (SMPN 1 Gondanglegi)
    c.  Pitakon lan Pawarta Mancawarna
6. Panutup
    Ayak-ayak Pamungkas  dening Rama gus Sugianto, S.Pd (SMPN 2 Sumberpucung)

salajengipun...
ad. a. Perangkat Pembelajaran : taksih adhedhasar Standar Isi Muatan Lokal Bahasa Daerah/Jawa Propinsi Jawa Timur taun 2008. Wonten pamrayogi supados Standar isi punika dipun "revisi" kasalarasaken kaliyan kabetahan siswa. Utaminipun bab keunggulan lokal Malangan (: kesenian, pariwisata, sejarah, adat-istiadat, sastra) kados dene ancas lan tujuwan mata pelajaran muatan lokal ing Rambu-Rambu Pengembangan Muatan Lokal.

b. Tembang Macapat Malangan perlu sanget dipun wucalaken dhateng siswa. Dipun ngrembakakaken lumantar bangku sekolah. Ing watawis wulan Mei 2012, MGMP ada-ada badhe ngawontenaken Lomba Tembang Macapat Malangan lan Maos Geguritan se Kabupaten Malang. Mugi wontena pihak-pihak ingkang mangke suka panyengkuyung dhumateng ancas kalawau.

c.1. Guru Basa Jawa kathah ingkang sanes Sarjana Basa Jawa. Sertifikat Pendidik boten sami kaliyan Ijazah S1-ipun.. Wonten kabar saking UNESA bikak program KKT (kependidikan dengan kewenangan tambahan) mligi kagem kanca guru ingkang sertifikat pendidikipun boten "linier" kaliyan ijazahipun.  Ingkang nembe lumampah tahap I, mugi-mugi wontena kawigaten saking Pemerintah kanthi mbikak program KKT tahap II, III, lan salajengipun. Supados guru langkung ayem, lan maremaken anggenipun ngayahi kuwajiban.
Saged ugi kanthi cara kuliah Basa Jawa kanthi mandiri.

c.2. Pawartos Workshop Peningkatan kompetensi Guru Bahasa Jawa SD - SMP. Kabupaten Malang lumantar MGMP miji 7 Guru ingkang ndherek workshop ing Hotel Wijaya - Batu, tanggal 27 ngantos 29 Januari 2012. Sinten kemawon? (i) Dra. Trimurti Sisworini, (ii) Drs. Adi Santoso, (iii) Umi Kalsum, S.Pd., (iv) Mudji Surjani, S.Pd., (v) Siam Enanik, S.Pd., (vi) Suharmi, S.Pd., lan (vii) Yohanes I. Mugi-mugi saged murakabi lan migunani tumrap Pembelajaran Bahasa Jawa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, MGMP, lan para siswa mliginipun. Tidak ada komentar:

Poskan Komentar